Dzisiaj jest: 5.12.2019, imieniny: Kryspiny, Norberta, Sabiny

Regulamin

Regulamin

1 Postanowienia ogólne
Właścicielem portalu internetowego www.atrakcyjnafirma.pl (zwanego dalej: "Portalem") jest firma Portal Internetowy AtrakcyjnaFirma.pl Katalog wydawniczy sp z.o.o. z siedzibą w Poznaniu 61-611), przy ul. Naramowicka 217B/17, wpisanej do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP 7792423457, Regon 302785734.
Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Portalu przez Klientów, a w szczególności umieszczania ogłoszeń na Portalu.
Regulamin jest udostępniony Klientowi nieodpłatnie za pośrednictwem Strony Internetowej, w formie, która umożliwia pozyskiwanie, odtwarzanie i utrwalenie Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient Portalu.
Usługodawca świadczy Usługę prezentacji Wizytówki firmy Klienta na Portalu.
Umowa na Usługę zawierana jest na czas określony, na okres 12,18 lub 24 miesięcy i ulega automatycznemu przedłużeniu. . W przypadku nie przedłużenia wszelkie dane dotyczące Klienta są usuwane. Usługodawca nie wystawia faktur VAT bez zgody Klienta i bez Zamówienia.

2 Definicje
Administrator Danych Osobowych: oznacza Portal Internetowy Atrakcyjna Firma Baranowski Witold z siedzibą w Poznaniu (61-611), przy ul. Naramowicka 217B/17, która decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych Klientów;
Klient: oznacza osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub zawodową, osobą prawną albo jednostką organizacyjną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która Zamieszcza Wizytówkę na Portalu;
Portal: oznacza portal internetowy, prowadzony przez Usługodawcę, dostępny na Stronie Internetowej;
Usługodawca: oznacza firmę Portal Internetowy Atrakcyjna Firma Baranowski Witold z siedzibą w Poznaniu (61-611), przy ul. Naramowicka 217B/17, będącą właścicielem praw do Portalu, uprawnioną do dysponowania jego zasobami;
Strona Internetowa: strona internetowa, pod którą prowadzony jest Portal udostępniona w domenie atrakcyjnafirma.pl;
System teleinformatyczny: zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego;
Treść (Treści): treści i obiekty multimedialne (np. informacje, dane, pliki graficzne, zdjęcia lub filmy) w tym utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są prezentowane na Portalu przez Usługodawcę, które dostarczył Klient w celu ich zamieszczenia w Wizytówce firmy Klienta.
Umowa: umowa zawierana między Usługodawcą, a Klientem na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminem.
Użytkownik Internetu: osoba przeglądająca treści opublikowane na Stronie Internetowej;
Wizytówka (Usługa): indywidualny profil firmy Klienta na Portalu.
Zamieszczenie: oznacza wysłanie przez Klienta do Usługodawcy Treści, w celu ich zamieszczenia w Wizytówce firmy Klienta na Portalu;
Zamówienie: złożenie u Usługodawcy przez Klienta zamówienia Usługi, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

3 Wymagania techniczne
Przeglądarka powinna akceptować pliki "cookie" powinna mieć włączoną obsługę JavaScript oraz powinna mieć zainstalowaną wtyczkę Flash Player.
W celu korzystania z Portalu konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
W trakcie korzystania z Portalu w systemie teleinformatycznym Klienta instalowane są niewielkie pliki cookies dla celów identyfikacji oraz dla celów statystycznych.
Portal dokłada wszelkich starań, aby korzystanie ze stron internetowych Portalu możliwe było z wszystkich popularnych typów komputerów, systemów operacyjnych i przeglądarek internetowych, jednak nie gwarantuje i nie odpowiada za możliwość i efektywność korzystania z wymienionych stron w całości lub części przy użyciu wszystkich dostępnych narzędzi.
Korzystanie ze stron internetowych Portalu następuje za pośrednictwem ogólnodostępnej sieci Internet, która ze swej istoty nie gwarantuje niezawodności ani poufności komunikacji pomiędzy Klientem a Portalem, w tym w zakresie treści przesyłanych informacji oraz niejawności danych Klienta.
 Portal nigdy nie wysyła próśb o przysłanie e-mailem hasła Klienta.
Portal dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia każdorazowej, ciągłej i pełnej dostępności Stron Internetowych Portalu.

4 Zamówienie i płatności

Wszystkie ceny usług telekomunikacyjnych  znajdujących się w ofercie biznesowej portalu są wyrażone w złotych polskich. Podawane są zarówno ceny netto jak i ceny brutto zawierające podatek VAT. Cena podana przy każdej usłudze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.Klient składa Zamówienie na Usługi Usługodawcy telefonicznie lub poprzez e-mail.Cena określona przy każdym Zamówieniu telefonicznym jest wiążąca od chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena wiąże zarówno Klienta, jak i Usługodawcę.

W przypadku Zamówień składanych drogą e-mailową Klienta obowiązują ceny prezentowane na Portalu w chwili składania Zamówienia.

Usługodawca każdorazowo wystawia fakturę VAT do Zamówienia.
Usługodawca, po złożeniu Zamówienia przez Klienta, wysyła przez firmę Kurierką,lub poprzez pocztę elektroniczną email niniejszy Regulaminu będący Umową o świadczeniu Usług na rzecz Klienta oraz fakturę VAT na kwotę określoną podczas Zamówienia.
Klient jest zobowiązany dokonać płatności przesyłki Kurierowi na wartość uzgodnioną podczas składania Zamówienia(opłata tylko za fakturę VAT),lub dokonuje płatności za świadczone na jego rzecz usługi płatne poprzez przelew bankowy na rachunek bankowy Usługodawcy na podstawie faktury VAT.
Usługa jest aktywowana w ciągu 3 dni roboczych od momentu potwierdzenia przez Usługodawcę ich płatności.
Umowa na Usługę jest zawierana na czas określony tj. na okres 12.lub 24 miesięcy od dnia aktywacji Wizytówki firmy Klienta.
Umowa po okresie jej obowiązywania nie ulega automatycznemu przedłużeniu. Klient musi jednoznacznie wyrazić zgodę na chęć przedłużenia Umowy.
W przypadku nie przedłużenia Umowy wszelkie Treści dostarczone przez Klienta są usuwane.
Usługodawca nie wystawia faktur VAT Klientowi bez zgody Klienta i bez Zamówienia.

5 Wizytówka firmy na Portalu
Usługa jaką świadczy Usługodawca jest możliwość zamieszczenia Wizytówki firmy Klienta na Portalu.
Na Wizytówkę składają się dane teleadresowe firmy Klienta, opis jego działalności, logo oraz przypisanie do kategorii branżowych dostępnych na Portalu.
W celu Zamieszczenia Treści, które mają być prezentowane w wizytówce firmowej Klienta, Klient przesyła do Usługodawcy wszelkie dane, teksty, pliki graficzne na adres
Usługodawca zobowiązuje się do końca następnego dnia roboczego od dnia otrzymania Treści od Klienta, do ich zmieszczenia w Wizytówce firmy.
W celu aktualizacji prezentowanych Treści w Wizytówce Klienta, Klient postępuje zgodnie z postanowieniami § 5 ust 3 i 4.
Klient korzystając z Usług wyraża zgodę na otrzymywanie pocztą elektroniczną na podany w czasie Zamawiania Usługi adres e-mail, informacji związanych z obsługą techniczną Usług.

6 Reklamacje
Klient ma prawo do reklamacji Usług świadczonych przez Portal.
Klient dokonuje reklamacji wysyłając zgłoszenie reklamacyjne na adres e-mail: reklamacje.atrakcyjnafirma@gmail.com
Składane przez Klienta reklamacje powinny być udokumentowane (np. zrzut ekranu) lub w przypadku błędnego działania Usługi możliwe do powtórzenia, dokumentując okres, w którym wystąpiło pogorszenie Usługi lub jej błędne działanie.
Portal zobowiązuje się powiadomić Klienta o terminie i sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni od daty jej złożenia.

7 Odpowiedzialność Portalu
Portal ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta.
Portal nie ponosi odpowiedzialności za:
- szkody wyrządzone osobom trzecim powstałe w wyniku korzystania przez Klienta z Portalu w sposób sprzeczny z przepisami prawa;
- szkody będące następstwem podania przez Klienta nieprawdziwych lub niepełnych danych przy rejestracji lub informacji służących do realizacji Umowy;
- szkody wyrządzone Klientom nieumyślnie.
Portal zastrzega sobie ponadto możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług na Portalu, w szczególności z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej, w przypadku, gdy nie naruszy to praw Klienta.

8 Prawa i obowiązki Klienta
Klient zobowiązany jest do korzystania z Portalu zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.
Klient jest uprawniony do korzystania z zasobów Portalu wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Portalu w celu prowadzenia przez Klienta działalności komercyjnej lub takiej, która naruszałaby interes Usługodawcy.
W przypadku zmiany danych rejestracyjnych Klient jest obowiązany do poinformowania Usługodawcy w celu ich poprawienia lub też uzupełnienia.

9 Zamieszczanie oraz udostępnianie Treści w ramach Portalu
Zamieszczając oraz udostępniając Treści, Klient dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania Treści. Zamieszczane Treści nie wyrażają poglądów Usługodawcy oraz nie powinny być utożsamiane z jego działalnością. Usługodawca nie jest dostawcą Treści, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne.
Klient oświadcza, że:
- jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej i/lub praw pokrewnych do: odpowiednio - utworów, przedmiotów praw własności przemysłowej (np. znaki towarowe) i/lub przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na Treści;
- zamieszczenie oraz udostępnienie w ramach Portalu danych osobowych, wizerunku oraz informacji, dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą;
- wyraża zgodę na wgląd do Treści przez innych Klientów, Użytkowników Internetu oraz Usługodawcę jak również upoważnia Usługodawcę do ich wykorzystania nieodpłatnie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
- wyraża zgodę na dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Klient nie jest uprawniony do:
- zamieszczania w ramach Portalu danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej;
- zamieszczania ogłoszeń lub anonsów towarzyskich, a także jakichkolwiek materiałów o charakterze erotycznym.
- zamieszczania usług lub produktów, którymi obrót jest prawnie zakazany, w szczególności pochodzących z przestępstwa
Klient ponosi odpowiedzialność za charakter Zamieszczonych przez siebie Treści. W szczególności nie mogą one naruszać dóbr osobistych i praw osób trzecich (w tym osób prawnych), a także postanowień niniejszego Regulaminu oraz przepisów obowiązującego prawa.
W szczególności zabronione jest Zamieszczanie w ramach Portalu Treści, które mogłyby:
- zostać Zamieszczane w ramach Portalu w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;
- naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności;
- posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe);
- pozostawać w sprzeczności z interesem Usługodawcy;
- naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa (np. Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji), normy społeczne lub obyczajowe (np. zawierać Treści propagujące przemoc, Treści o charakterze pornograficznym, nawołujące do nienawiści rasowej, naruszające uczucia religijne).
Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania tych Treści oraz ich usuwania, w szczególności co, do których, opierając się na doniesieniach osób trzecich lub odpowiednich organów stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu, obowiązujących przepisów prawa lub uszczerbek dla dobrego imienia Usługodawcy. Usługodawca nie prowadzi uprzedniej oraz bieżącej kontroli Zamieszczanych Treści.
Klient wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Usługodawcę umieszczonych przez niego Treści.
W przypadku, gdy w wyniku zawarcia przez Klienta w ramach Portalu danej Treści dojdzie do naruszenia praw osób trzecich lub przepisów obowiązującego prawa, w tym m.in. praw osób uprawnionych autorsko lub z tytułu praw pokrewnych i praw własności przemysłowej, przez Klienta lub Usługodawcę działającego w zaufaniu do oświadczeń Klienta złożonych poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, Klient jest zobowiązany do pełnego pokrycia szkody poniesionej w związku z tym naruszeniem przez Usługodawcę.
W przypadku, jeżeli Usługodawca zostanie zobowiązany - zgodnie z obowiązującym prawem - do zapłaty jakiegokolwiek odszkodowania lub grzywny (kary) w związku z roszczeniami osób trzecich lub naruszeniem przepisów obowiązującego prawa, Klient zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić Usługodawcy równowartość tego odszkodowania, grzywny lub kary. Klient zobowiązany jest też niezwłocznie pokryć wszelkie straty lub zwrócić udokumentowane koszty, jakie Usługodawca poniósł w związku z ujawnieniem uzasadnionych roszczeń osób trzecich lub naruszeniem przepisów obowiązującego prawa, o których mowa powyżej.

10 Polityka prywatności, dane osobowe
Zawarcie Umowy jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez Administratora Danych Osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w celu nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania Umowy zawartej z Klientem. W pozostałym zakresie przetwarzanie danych osobowych Klienta wymaga jego zgody. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne.
Ujawnione dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim.
Dane osobowe zostaną usunięte na pierwsze żądanie Klienta zgłoszone w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Każdy Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Każdy Klient po zarejestrowaniu się ma wgląd do swoich danych oraz może je zmieniać poprzez wysłanie do Usługodawcy stosownej informacji z prośbą o zmianę.
Usługodawca wysyła tylko te materiały oraz informacje handlowe, które Klient wskazał, iż chce otrzymywać. Usługodawca niezwłocznie uwzględnia prośby o zaprzestanie wysyłania wskazanych materiałów i informacji handlowych.
Usługodawca oświadcza, że zobowiązuje się chronić wszelkie informacje ujawnione przez Klientów zgodnie z zasadami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności danych wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa.

11 Prawa autorskie
Usługodawcy przysługują wyłączne majątkowe i osobiste prawa autorskie do wszelkich materiałów, wzorców, formularzy i innych treści zawartych na stronach Portalu.
Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych na Stronie Internetowej jest dopuszczalne tylko dla celów współpracy z Usługodawcą i tylko na własny użytek Klienta. Kopiowanie, przekazywanie oraz udostępnianie odpłatnie lub nieodpłatnie osobom trzecim treści znajdujących się na Portalu jest zabronione.
W odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów udostępnionych Klientowi lub Użytkownikowi Internetu na Stronie Internetowej nie jest dopuszczalne wykorzystanie ich w celu prowadzenia przez Klienta lub Użytkownika Internetu działalności konkurencyjnej wobec Usługodawcy.

12 Rozwiązanie umowy
Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie Usług w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem ww. Umowy oraz postanowień poniżej.
Klient rozwiązuje Umowę wysyłając zgłoszenie żądania usunięcia Konta do Usługodawcy. Rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 14 dni kalendarzowych.
Usługodawca ma prawo odstąpić od świadczenia usługi w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.
Klient, który został pozbawiony prawa do korzystania z Portalu nie może dokonać powtórnej Rejestracji bez uprzedniej zgody Portalu.
Usługodawca, chcąc rozwiązać Umowę, poinformuje Klienta na adres e-mail podany przez Klienta podczas rejestracji.
W przypadku rozwiązania Umowy przez Klienta, kwota jaką uiścił za ich Usługę nie podlega zwrotowi.
W przypadku rozwiązania Umowy przez Usługodawcę, Klientowi przysługuje zwrot kwoty proporcjonalny do niewykorzystanego czasu trwania Usługi.

13 Postanowienia końcowe
Portal ma prawo do zmiany Regulaminu.
O zmianie Regulaminu Usługodawca zawiadomi Klienta Portalu, przesyłając odpowiednią informację na adres e-mail Klienta.
W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania go o tym.
Brak sprzeciwu w terminie 14 dnia od daty zawiadomienia, uważa się za akceptację Regulaminu.
Brak akceptacji nowej wersji Regulaminu jest jednoznaczny z wypowiedzeniem Umowy oraz spowoduje usunięcie Wizytówki Klienta.
W przypadku, gdy zmiana Regulaminu skutkuje dla Klienta wprowadzeniem mniej korzystnych warunków w zakresie Usługi, Klientowi przysługuje zwrot poniesionych kosztów Usługi proporcjonalnie do niewykorzystanego okresu obowiązywania Usługi.
Wszystkie Usługi, których czas obowiązywania nie upłynął, a zostały aktywowane przez Klientów przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu aktywacji Usługi przez Klienta.
Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranych przez Usługodawcę z Klientami Umów.
Ewentualne spory między Usługodawcą a Klientem, które mogą wyniknąć z niniejszego Regulaminu strony będą starały się rozstrzygnąć polubownie, a jeżeli polubowne rozstrzygnięcie sprawy okaże się niemożliwe, spory rozstrzygane będą przez sądy powszechne miejscowo właściwe ze względu na siedzibę Usługodawcy.
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 lutego 2012 roku.

Aktualności Archiwum aktualności
Reklama
Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.